Podmínky Kurzeo skupin a diskuzí

Podmínky Kurzeo skupin a diskuzí

(dále jen „Podmínky diskuzí“)

Slovníček pojmů najdete na stránkách Podmínky používání.

 1. Kurzeo skupiny a diskuze jsou elektronický nástroj provozovaný společností Kurzeo s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Uživatelem Kurzeo skupin a diskuzí je Lektor, Student a Poskytovatel.
 3. Kurzeo skupiny a diskuze slouží ke komunikaci mezi Lektorem a Studenty a mezi Studenty navzájem, zejména k hledání odpovědí na otázky, řešení problémů, výměně zkušeností a své tvorby. Všechna tato témata diskuzí by se měla týkat témat spojených s kurzem. Kurzeo skupiny a diskuze nejsou prostorem pro zlepšovací návrhy Platformy Kurzeo, pro ně slouží kontaktní stránka.
 4. Uživatel má právo v Kurzeo skupinách a diskuzích svobodně vyjadřovat své názory, obsah příspěvků však musí být v souladu s právním řádem České republiky a těmito Podmínkami diskuzí. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah diskusí a příspěvků v Kurzeo skupinách a diskuzích.
 5. Příspěvky do Kurzeo skupin a diskuzí nesmí obsahovat vulgarismy.
 6. Příspěvky do Kurzeo skupin a diskuzí nesmí obsahovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si Student nemohl dostatečně ověřit, zejména pokud by mohly poškodit jinou osobu nebo skupinu osob.
 7. Příspěvky nesmí obsahovat materiály chráněné autorským právem, ledaže by držitel autorských práv udělil Lektorovi či Studentovi souhlas s jejich užitím.
 8. Příspěvky nesmí být reklamou.
 9. Publikováním příspěvků v Kurzeo skupinách a diskuzích dává Lektor a Student souhlas s jejich zveřejněním.
 10. V případě, že Student vloží do Kurzeo skupin a diskuzí příspěvek, který je v rozporu s těmito Podmínkami diskuzí, je Poskytovatel nebo Lektor oprávněn smazat tento příspěvek nebo jeho část. Posouzení, zda je příspěvek v souladu nebo v rozporu s Podmínkami diskuzí, je na Poskytovateli nebo Lektorovi a výsledek posouzení je konečný.
 11. Student se zavazuje využívat Kurzeo skupiny a diskuze v souladu s těmito Podmínkami diskuzí a pokyny Poskytovatele a nezasahovat do provozu a funkčnosti Kurzeo skupiny a diskuzí.
 12. V případě, že Student opakovaně vkládá do Kurzeo skupin a diskuzí příspěvky, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami diskuzí, nebo jedná v rozporu s bodem 11. Podmínek diskuzí, je Poskytovatel oprávněn: a) smazat jednotlivé příspěvky Studenta nebo jejich části, b) smazat všechny diskuse a příspěvky Studenta, c) nezveřejňovat diskuse a příspěvky Studenta, d) zablokovat nebo zrušit účet Studenta.
 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo přesouvat diskuse mezi jednotlivými kategoriemi diskusí, nezveřejňovat některé zaslané příspěvky, kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek diskuzí a změnit nebo pozastavit provoz Kurzeo skupin a diskuzí, a to i bez předchozího oznámení Studentovi.
 14. Veškerá autorská a jiná práva související s funkcionalitou, vizuálním ztvárněním a informačním obsahem Kurzeo skupin a diskuzí náleží Poskytovateli, případně třetím osobám, se kterými má Poskytovatel za tímto účelem uzavřené smlouvy.
 15. Přihlášením do Kurzeo skupin a diskuzí poskytuje Lektor a Student Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti Poskytovatele i třetích osob – partnerů Poskytovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Poskytovateli.
 16. Na vztahy neupravené těmito Podmínkami diskuzí se použijí obecně závazné právní předpisy České republiky.

Tyto Podmínky diskuzí nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. 6. 2020.