Pravidla soutěže na Instagram

I. Obecná ustanovení

 1. Kurzeo s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 09030247 (dále jen „Organizátor“).
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na www.kurzeo.com
 3. Soutěž probíhá na instagramové stránce Kurzeo www.instagram.com/kurzeocom, dále jen „Instagram“) v určeném termínu (dále jen „Doba trvání Soutěže“).
 4. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a Instagram a nijak s ní nesouvisí.

II. Účast v soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba, která vstoupí do Soutěže dle čl. III odst. 1 těchto Podmínek (dále jen „Soutěžící“).
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky nebo Slovenska, nemají v České republice nebo Slovensku trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Organizátora, osoby těmto osobám blízké ve smyslu §22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, osoby s neuhrazeným závazkem po splatnosti vůči Organizátorovi a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 3. Okamžikem vložení Soutěžního komentáře do Hlavního příspěvku Soutěže na Instagramu, uděluje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat.

III. Mechanika soutěže, hodnocení

 1. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že vloží komentář s odpovědí na Soutěžní otázku (dále „Soutěžní komentář“) do hlavního soutěžního příspěvku uveřejněného Organizátorem na Instagramu (dále „Hlavní příspěvek“).
 2. Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Instagramu do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Vloží-li Soutěžící do Soutěže více než jeden Soutěžní komentář, bude ze Soutěže vyřazen.
 3. Úkolem Soutěžícího je prostřednictvím Soutěžního komentáře odpovědět na určenou Soutěžní otázku. Úkolem Soutěžícího je odpovědět co nejvtipněji a nejoriginálněji. Pokud se jedná o vědomostní otázku, Soutěžící musí odpověď textem. U ostatních otázek může být odpověď zpracována jako video, fotografie či prostá textová odpověď.

IV. Výhra, Výherci

 1. Výhra a počet výherců jsou vždy definováni v Hlavním příspěvku na Instagramu.
 2. Výhru obdrží specifikovaný počet Soutěžících, kteří správně odpoví na Soutěžní otázku nebo co nejkreativněji odpoví na Soutěžní otázku.
 3. Výherce u nejkreativnějších (nejoriginálnějších a nejvtipnějších) odpovědí vybere odborná 3 členná porota Organizátora, hodnotit přitom bude současně i náročnost a kvalitu zpracování této odpovědi (kvalitu a formu zpracování videa, fotografie či prostého textu). V porotě zasednou zaměstnanci Organizátora z marketingového oddělení, kteří mají na starosti marketingové kampaně Organizátora.
 4. Každý Soutěžící má nárok pouze na jednu Výhru.

V. Předání výher

 1. Organizátor bude kontaktovat Výherce prostřednictvím zmínky v komentáři pod Hlavním příspěvkem nebo soukromé zprávy na Instagramu do 7 dnů od okamžiku ukončení soutěže. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu po dobu 3 dnů reagovat, propadá Výhra ve prospěch Organizátora. Zpráva bude obsahovat podrobnosti nezbytné pro ověření Soutěžícího a předání Výhry. V případě, že obdržené údaje budou v souladu s Podmínkami, bude výherce telefonicky nebo e-mailem do 20 dnů od okamžiku ukončení soutěže kontaktován.
 2. Podmínkou získání Výhry není platný průkaz ISIC, ITIC nebo ALIVE.
 3. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch Organizátora.
 4. Výhry jsou zasílány pouze na adresy po území České republiky a Slovenska nebo na e-mail výherce.

VI. Všeobecné podmínky

 1. Vstupem do Soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora.
 2. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhry Soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch Organizátora.
 3. Organizátor neodpovídá a nenese odpovědnost za neoprávněné nakládání s osobními údaji a autorská práva třetích osob nebo stran – například označení osob na fotce nebo komentářích, publikování fotek, ke kterým třetí strany nemají autorská práva apod.

VII. Osobní údaje

 1. Organizátor Soutěžícího informuje o tom, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů zpracovává Soutěžícím poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, předání Výhry.
 2. Okamžikem vložení Soutěžního komentáře do Hlavního příspěvku Soutěže na Facebooku, uděluje Soutěžící svůj souhlas Organizátorovi se zpracováním osobních údajů jako správci těchto údajů, jakožto zpracovateli, a to v rozsahu sdělených údajů, pro marketingové účely Organizátora, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení včetně nabídek třetích stran prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento svůj souhlas může bezplatně kdykoli na adrese Organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 3. Soutěžící s přidáním Soutěžního komentáře v podobě fotografie, videa nebo prostého textu souhlasí s použitím tohoto příspěvku v on-line nebo v off-line médiích Organizátora.
 4. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže výlučně prostřednictvím svého vlastního osobního profilu na Facebooku.
 2. Soutěžní komentáře nesmějí obsahovat pornografické, erotické či jinak vulgární projevy a zároveň nesmí obsahovat rasistické a urážlivé výrazy
 3. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Facebooku. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Organizátor může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 4. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 5. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a újmy, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Organizátor není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 6. Organizátor Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 7. Organizátor upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Organizátora na náhradu způsobené škody.