Podmínky používání

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Kurzeo s.r.o., která je plátce DPH, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČ 09030247, DIČ CZ09030247, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 329467 („Kurzeo“), vydává tyto Podmínky používání Služby Kurzeo („Podmínky používání”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému Kurzeo a souvisejících Služeb.
 2. Kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://kurzeo.com/kontakt

II. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ

 • Platforma Kurzeo: internetové stránky, jiné počítačové programy, mobilní aplikace, poskytované ze strany Kurzeo dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.
 • Podmínky používání: podmínky používání Platformy Kurzeo, které upravují další práva a povinnosti Uživatelů a Kurzeo.
 • Neregistrovaný uživatel: uživatel, který používá Platformu Kurzeo, ačkoliv není v rámci této Platformy Kurzeo zaregistrovaný.
 • Registrovaný uživatel: uživatel, který používá Platformu Kurzeo a je přitom v rámci této platformy registrovaný.
 • Služba: služba společnosti Kurzeo nabízená a poskytovaná Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně v rámci příslušné Platformy Kurzeo.
 • Lektor: osoba, která vede online kurz a je zodpovědná (pokud není uvedeno jinak), za své zprávy v rámci zpoplatněné Skupiny.
 • Student: registrovaný uživatel, který zakoupil nějaký z nabízených zpoplatněných služeb.
 • Skupina: zpoplatněná část Služby, kde Lektor odpovídá na dotazy Studentů příslušné Skupiny.
 • Osobní workshop: zpoplatněná část Služby, při které Kurzeo předá potřebné údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu) Lektorovi, pro osobní domluvu dalších kroků ze strany Lektora a Studenta.
 • Účet: prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele v Platformě Kurzeo.
 • Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Platformy Kurzeo.
 • Uživatel: osoba, která používá Platformu Kurzeo, a to bez ohledu, zda jde o Registrovaného uživatele, Neregistrovaného uživatele, Lektora nebo Studenta.
 • Ochrana osobních údajů: jsou podmínky, které upravují ochranu soukromí Uživatelů.

III. POPIS SLUŽBY

 1. Služba je poskytována společností Kurzeo prostřednictvím příslušné Platformy Kurzeo, kde Kurzeo dle zvolené objednávky Studenta:
 • zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být zpoplatněné i nezpoplatněné,
 • má v rámci smlouvy s lektorem k dispozici Lektora k odpovídání na otázky Studenta ve Skupině příslušného online kurzu,
 • zařídí předání kontaktů a potřebných údajů Lektorovi pro Osobní workshop,
 • další služby a produkty neuvedené výše.
 1. Kurzeo zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů (pokud jsou k dispozici u daného online kurzu). Omezené je členství ve Skupině s diskuzí na 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Délka omezení členství vychází z konkrétní smlouvy s autorem. Kurzeo si vyhrazuje právo měnit délku omezení členství ve skupině, ne však bez upozornění na tuto změnu. Stažení či šíření obsahu a jakýchkoliv jeho částí Služby a Platformy Kurzeo není Uživateli umožněno.
 2. Žádné informace z videí z našich online kurzů na platformě Kurzeo nesmí být považovány za lékařské nebo jiné zdravotní poradenství. Cvičení a praktikování online kurzu je na vlastní nebezpečí a autoři kurzů a platforma Kurzeo se zprošťují jakékoliv odpovědnosti za případné zranění nebo škody. V případě zdravotních komplikací konzultujte vhodné cvičení z online kurzu jógy s vaším lékařem.

IV. REGISTRACE UŽIVATELE

 1. Uživatelé jsou povinni se před používáním Platformy Kurzeo zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného na internetových stránkách Platformy Kurzeo po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Platformy Kurzeo. Registrace Uživatele je bezplatná.
 2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Platformy Kurzeo.
 3. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
 4. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Platformě Kurzeo uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Platformě Kurzeo.
 2. Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným Kurzeo, a to platební kartou online
 3. Cena Služeb je v Platformě Kurzeo uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.
 4. Všechny ceny na platformě Kurzeo jsou včetně DPH.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Služby jsou uživatelům zpřístupněny automaticky do několika minut po přijetí platby, ve výjimečných případech může dojít k většímu zpoždění kvůli kapacitě cloudových služeb a systémů automatizace. Pokud nedojde k automatickému zpřístupnění produktu během jedné hodiny, může Student kontaktovat Kurzeo. Kurzeo zajistí v co nejkratší možné době opravu problému.

VII. REKLAMACE

 1. Reklamace příjímá Kurzeo na e-mailové adrese hello@kurzeo.com a bude je řešit individuálním způsobem.
 2. Platforma Kurzeo ve většině případů funguje na všech novějších moderních zařízeních (počítač, tablet, chytrý telefon), před uhrazením platby za Služby má však uživatel povinnost otestovat zpřístupněné video lekce či video ukázky konkrétního kurzu na Platformě Kurzeo, aby zjistil funkčnost s jeho hardware, software a internetovým připojením. Úhradou ceny za Služby Uživatel potvrzuje funkčnost přehrávání videí na Platformě Kurzeo bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu a Platformu Kurzeo. Kurzeo si vyhrazuje právo zamítnout pozdější reklamace Uživatele z těchto důvodů.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Kurzeo zpřístupnilo Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany Kurzeo dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet Kurzeo či na účet platební brány. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

VIII. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Veškerý obsah Platformy Kurzeo je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Kurzeo, popřípadě příslušní poskytovatele licence.
 2. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití jsou možná pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob, nebo v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Uživateli nesmí používat Platformu Kurzeo či její část jinak než pro vlastní potřebu. Je zakázáno zejména, aby Uživatel používal Platformu Kurzeo nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Kurzeo.

 

IX. USTANOVENÍ PRO ZAHRANIČNÍ UŽIVATELE A POUŽÍVÁNÍ

 1. V případě objednávání, zakoupení a jakémkoliv používání Služeb Kurzeo z jiného státu než je Česká republika, se Uživatel musí řídit těmito Podmínkami používání.

  

X. COOKIES A OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o cookies a jejich využívání jsou k dispozici na stránkách https://kurzeo.com/cookies/
 2. Informace o ochraně osobních údajů a jejích podmínky najdete na stránkách https://kurzeo.com/ochrana-osobnich-udaju/

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od 1. června 2020.
 2. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Podmínek používání, se tyto Podmínky používání uplatní uplynutím sedmi dnů ode dne oznámení změny.

Kurzeo s.r.o.